ALFA LAIKOS 103 FM - ΒΟΛΟΣ - Κολλάς έτσι κι αλλιώς - www.alfa103.com

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΧΕΙΣ ΜΑΤΙΑ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ" & ΕΨΑ


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Έχεις μάτια στο φεγγάρι» ΕΨΑ / RETRO RADIO – ΑΛΦΑ ΛΑΪΚΟΣ
Η εταιρεία ΑΛΦΑ FM 103 (περαιτέρω η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο ΒΟΛΟ διοργανώνει διαγωνισμό στην εκπομπή «Έχεις μάτια στο φεγγάρι» των σταθμών Retro Radio και Άλφα Λαϊκός. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού.
ΟΡΟΙ
1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 15/06/2020 έως 28/08/2020 ώρα 11:59 μ.μ.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΕΨΑ καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καλέσει στο τηλέφωνο του σταθμού ΑΛΦΑ FM 103 και να δηλώσει έναν αριθμό, ώστε να μπει στην κλήρωση. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες δικαιούται 1 συμμετοχή στην κλήρωση.
3. Ο νικητής του εβδομαδιαίου διαγωνισμού θα αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά από κλήρωση, στην οποία θα λάβουν μέρος όλοι όσοι απάντησαν νομότυπα κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του διαγωνισμού που αναφέρεται πιο πάνω στον όρο 1. Από την κάθε κλήρωση θα προκύπτει ένας (1) νικητής, δηλαδή καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας θα υπάρχουν συνολικά έντεκα (11) νικητές. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή (19/06, 26/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/7, 07/08, 14/08, 21/08, 28/08) και ώρες 21:00 μ.μ. -00:00 π.μ. .
Οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω σχετικού post που θα αναρτώνται στους Διαδικτυακούς Ιστότοπους του σταθμού, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής on air. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τον σταθμό για να δηλώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου (όνομα, πόλη, διεύθυνση, τηλέφωνο) και η ΕΨΑ θα φροντίζει για την αποστολή των κιβωτίων σε κάθε νικητή.
4. Τα Δώρα:
Κάθε νικητής θα λάβει το παρακάτω δώρο: 24 πλαστικές φιάλες PET 330ml αναψυκτικών ΕΨΑ.
5. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη αυτού, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιεί το Διαγωνισμό και για σκοπούς διαφήμισης. Οι νικητές δε δικαιούνται να εγείρουν καμιά αξίωση κατά της Διοργανώτριας λόγω της χρήσης των ονομάτων τους ή των φωτογραφιών τους κατά τη διάρκεια που διαγωνίζεται για διαφημιστικούς σκοπούς.
6. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
7. Αποδοχή των όρων. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.
8. Με την υποβολή συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό με τους τρόπους που αναφέρονται στην Παράγραφο 2, οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την απάντηση – σχόλιο που αναρτά έκαστος στον τοίχο όπου είναι αναρτημένος ο Διαγωνισμός, μεταβιβάζονται ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στη Διοργανώτρια, η οποία αποκτά κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αναπαράγει, τροποποιεί και δημοσιεύει σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτει για τη διαφήμιση και προώθηση του Διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων ως τέτοιας λογιζόμενης αυτή η ίδια ή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοργανώτρια παρέχει αντίστοιχες άδειες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με τη Διοργανώτρια, με οποιαδήποτε σχέση, για τους ίδιους και μόνο σκοπούς.
Η Διοργανώτρια καθώς και οι συνεργάτες αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, έναντι τρίτων για το Περιεχόμενο των σχολίων των χρηστών, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι αντίθετο με το Νόμο και τα ήθη, και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση ή εξ’ αφορμής του Περιεχομένου. Με την υποβολή της συμμετοχής τους, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών, η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου ότι διαθέτουν κάθε απαιτούμενη άδεια και δικαίωμα για το Περιεχόμενο αυτό για το οποίο φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
9. Προσωπικά Δεδομένα
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι προτεραιότητα για τη Διοργανώτρια.
Η Διοργανώτρια συλλέγει και διατηρεί μόνο τα στοιχεία που οι συμμετέ­χοντες επιλέγουν να δώσουν (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση).
Ειδικότερα, εφόσον τα στοιχεία αυτά γνωστοποιηθούν στη Διοργανώτρια θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν τα εξής δεδομένα:
- Ονοματεπώνυμο
- Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο)
Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα στοιχεία των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σχετικούς με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή, την προβολή και την προώθησή του, ως και την παράδοση των δώρων στους νικητές.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες με τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των δώρων τους.
Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν για λογαριασμό της, παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού.
Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και μέχρι την ολοκλήρωση της διοργάνωσης και μετά από τις 30/09/2020 αυτά θα καταστραφούν.
Η Διοργανώτρια διασφαλίζει τα δικαιώματα των συμμετεχόντων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και φροντίζουν να τους διευκολύνουν για να τα ασκήσουν. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζονται η Διοργανώτρια, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,
στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη λήξη του έχει τη δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο alfalaikos103@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 6977990111. Σε αυτήν την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση. Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από τη Διοργανώτρια, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.
Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με:
Την Ναλμπαντίδου Κάτια , με έδρα το ΒΟΛΟ, Τ.Κ. 38445, τηλ: +30 6972642742, Email: alfalaikos103@gmail.com.
Τέλος, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210 6475600).

Facebook Page

ΖΩΔΙΑ

Ζώδια από το zodia123.gr